Review Money Talks: The Ultimate Couple’s Guide to Communicating about Money
กองทุนรวม – วิสัชนาที่พ้นภัยที่สุดที่จะ “ฉันจะอุปถัมภ์เงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนเงินทุนรวมมี ทุนทรัพย์รวมเปิดช่องให้คุณสระว่ายน้ำเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะซื้อของหุ้นของความหลากหลายของ กองกลาง มีผู้จัดการกองทุนรวมที่กระทำงานเงินลงทุนในเอกสารถือหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะขจัดขจายไปซื้อความต่างๆ นาๆของหุ้นอย่างนั้นหากหุ้นมีสมรรถนะต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียความเท่าเทียมกัน เงินลงทุนตอนแรกๆในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะปฏิพัทธ์ที่จะแบกภาระรายจ่ายเช่น “โหลด” ซึ่งผู้สั่งการกองทุนรวมค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารทะเบียนของคุณMoney Talks: The Ultimate Couple’s Guide to Communicating about Money Description

Money Talks: The Ultimate Couple’s Guide to Communicating about Money, opens the lines of communication between spouses, and reveals how to align themselves together financially. If you are tired of always fighting about money in your marriage…If you are weary from the massive amount of financial stress you are under…If you are longing to experience unity with your spouse in your finances…It’s time for you to take a step toward getting on one accord with your spouse financially. Each chapter ends with specific talking points for you to discuss with your spouse.

Tag Money Talks: The Ultimate Couple’s Guide to Communicating about Money: Money Talks: The Ultimate Couple’s Guide to Communicating about Money,รีวิว , Review , Money Talks: The Ultimate Couple’s Guide to Communicating about Money